Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2013: Avslutade avhandlingsprojekt

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi


Erik Jönsson

    "Fields of Green and Gold: Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf"

  • Presentation: Fields of Green and Gold är en multipel fallstudie som analyserar placeringen och etableringen av två storskaliga, berömda och påkostade golfanläggningar för att därigenom undersöka den exklusiva golfens politiska ekologi. De fall som studeras är Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro - som öppnade 2007 - och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire - som öppnade 2012. Att analysera dessa två fall tillsammans ger en möjlighet att belysa det radikala men mångfacetterade miljöförändrande arbetet bakom skapandet av landskap för produktion och säljande av exklusiva golfupplevelser. Tillsammans erbjuder fallen även en möjlighet att analysera de komplexa planeringsprocesser som dessa högprofils-anläggningar är inflätade i - samt hur planeringsarbetet omformas genom att hantera etableringar som potentiellt omorganiserar både rurala landskap och lokala eller regionala ekonomier.

Carl-Johan Sanglert

    "Att skapa plats och göra rum - Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård"

  • Presentation: Avhandlingen tar sin empiriska utgångspunkt i en analys av hur historiskt betingade värden hanteras i samtida planering samt natur- och kulturmiljövård. Syftet är att därigenom förtydliga förutsättningarna för en hållbar landskapsutveckling avseende landskapets historiska värden. Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i tidsgeografi och kritisk realism. Perspektiven har använts för att formulera en realistisk ontologi för landskapet. I avhandlingen presenteras en modell för landskapet bestående av tre olika ontologiska nivåer, utsiktslandskapet, utfallslandskapet och förloppslandskapet. I relation till denna modell diskuterar jag också möjligheten att använda begreppen diskurs och estetik för att utveckla tidsgeografins analytiska perspektiv. Vidare presenteras också en metod för historisk landskapsanalys baserad på den typ av stratigrafiska relationsscheman som används inom arkeologin. Till skillnad från den traditionella arkeologiska tillämpningen omfattar den modifierade tillämpning som presenteras här även olika historiska källor så som, historiskt textmaterial, historiska kartor och flygbilder.

Elena Zukauskaite

     "Institutions and the Geography of Innovation: A Regional Perspective"

  • Presentation: Syftet med denna avhandling är att skapa en bättre förståelse för vilken betydelse institutioner har för innovationsprocesser inom regionala innovationssystem. Den fokuserar särskilt på hur olika typer av institutioner på skilda geografiska nivåer samspelar; hur institutionell påverkan förändras i samband med att innovationsprocesser utvecklas över tid; samt vilka möjligheter regionala myndigheter och andra politiska aktörer har att förändra de institutionella förutsättningarna för aktörerna inom det regionala innovationssystemet. Avhandlingens teoretiska referensram bygger på tidigare forskning om regionala innovationssystem, nyinstitutionell teori från organisationsforskning, institutionell ekonomi och historisk institutionalism. Denna kombination av relaterade teoretiska infallsvinklar möjliggör en konceptualisering av institutionell mångfald inom det regionala innovationssystemet. Det innebär att man kan ta hänsyn till olika typer av institutioner (t.ex. reglerande, normativa, kognitiva) och institutioner på olika geografiska nivåer (t.ex. regionala, nationella, globala) vilka sammantaget bildar det institutionella ramverk som påverkar innovationsprocesser.