Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2009: Avslutade avhandlingsprojekt

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi


Nicklas Guldåker

     "Krishantering, hushåll och stormen Gudrun - att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter" ("Crisis Management, Households and the Hurricane Gudrun - An analysis of Households Crisis Management Capability and Vulnerability")

  • Presentation: Större kriser och katastrofer som stormen Gudrun och dess konsekvenser är sannolikt att vänta i framtiden. Det råder dock ovisshet om vilka kriserna kommer att vara och under vilka förutsättningar. Nya och kompletterande vetenskapliga studier och metoder inom kris- och katastrofforskningen måste till för att öka samhällets kunskap om och förmåga att hantera kända och okända hotbilder. I Sverige och norden finns en omfattande forskning om myndigheters, organisationers och institutioners krisberedskap och förmåga att hantera större kriser och katastrofer. Denna avhandling skall ses som en kompletterande forskningsansats inom kris- och katastrofforskningsfältet. Avhandlingen syftar till att utveckla och pröva en teoretisk begreppsapparat för analys av hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter samt analys av externa aktörers samverkan med och stöd till utsatta hushåll i samband med större kriser och katastrofer.

Martin Svensson Henning

     "Industrial Dynamics and Regional Structural Change. Geographical Perspectives on Economic Evolution"

  • Presentation: I avhandlingen undersöks den ekonomiska omvandlingsprocess som skett i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Av speciellt intresse är hur och varför de fördelar som företag och branscher åtnjuter på grund av samlokalisering med andra ekonomiska aktörer (så kallade agglomerationsexternaliteter) varierar över olika faser av ekonomisk omvandling. Avhandlingen baserar sig på de framsteg som gjorts inom evolutionär ekonomisk teori på senare år, och tre olika teoretiska ramverk används för att strukturera avhandlingens olika undersökningsdelar. Sammantaget demonstrerar avhandlingen värdet av att analysera långa tidsperioder för att förklara hur regional utveckling sker, och hur regional utveckling är sammankopplad med ekonomisk omvandling på olika nivåer.