Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

En forskningsdatabas över Svenska Bryggerier : En grund för vidare forskning om bryggerinäringens förändringsprocess och identitet

Author

 • Kenneth Ravn
 • Nicklas Guldåker
 • Richard Ek
 • Ulf Silbersky

Summary, in Swedish

Denna rapport är resultatet av ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en forskningsdatabas över och kartera svenska mikro-/hantverksbryggerier verksamma under främst 2000-talet. Sammanställningen har skett genom insamling, systematisering, lagring, analys och visualisering av bryggeridata utifrån geografiska platser. Forskningsdatabasens användbarhet exemplifieras genom analyser med stöd av GIS (geografiska informationssystem) och digitala kartor över svenska bryggeriers geografiska utbredning och koncentrationer över tid samt bryggeriernas rumsliga förhållande till befolkningsrelaterade variabler som folkmängd och utbildningsnivå. Även om fokus har legat på ”mikro”-bryggerier inbegreps även ett antal större bryggerier som möjligtvis ej faller under definitionen mikrobryggeri i databasen. Skälet till detta grundar sig i den potentiella betydelsen dessa kan ha för utvecklingen av övrig bryggeriverksamhet i den specifika regionen. Ett mer lämpligt begrepp är hantverksbryggeri, som vi istället använder genomgående i rapporten i största möjliga utsträckning. En motsvarande forskningsdatabasuppbyggnad har så vitt vi är bekanta inte genomförts i Sverige, i fråga om detaljnivå, utsträckning och geografiska analysmöjligheter. Forskningsdatabasen, de geografiska analyser och resultat som presenteras i denna rapport är långt ifrån uttömmande utan visar mer potentialen inom fältet. Såväl de geografiska analyser som presenteras som forskningsdatabasen i sin nuvarande form skall ses som en väsentlig inspiration för fortsatta studier av svenska bryggeriers förändringsprocess över tid och rum.

Department/s

 • Department of Human Geography
 • Department of Service Management and Service Studies

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Economic Geography

Keywords

 • bryggerinäringen
 • Sverige
 • GIS
 • ArcGIS online
 • databas
 • geodata
 • regional utveckling
 • öl
 • bryggeri
 • hantverksöl
 • geografiska kluster

Status

Published

Project

 • En forskningsdatabas över svenska bryggerier - en grund för vidare forskning om bryggerinäringens förändringsprocess och identitet

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-163-5