Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Riskhantering i en socken

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Tuija Nieminen Kristofersson
 • Kerstin Eriksson

Editor

 • Martin Höst
 • Tuija Nieminen Kristofersson
 • Kurt Petersen
 • Henrik Tehler

Summary, in Swedish

Vårt syfte med detta kapitel är att beskriva och analysera krisförberedande arbeten i en landsortsby från en lokal risk- och sårbarhetsgrupps perspektiv samt tydliggöra olika drivkrafter, förutsättningar och relationer med myndigheter och andra aktörer. Underlaget för kapitlet utgörs av en intervju med representanter för den lokala gruppen i en socken i Kronobergs län, en enskild intervju med en nyckelperson i gruppen samt en telefonintervju med ytterligare en nyckelperson i gruppen. De två första intervjuerna genomfördes i november 2008. Telefonintervjun, som kan ses som en återkoppling, genomfördes i januari 2010. Intervjuerna har kompletterats med skriftligt material från den lokala gruppen. Metoden för analys av intervjumaterialet är kvalitativ med stöd av teoribildningar från teknik- och samhällsvetenskaper. I vår analys av den lokala risk- och sårbarhetsgruppens arbete använder vi synsätt och begrepp från aktör-nätverksteorin (ANT) och den tyske sociologen Jürgen Habermas teori om livsvärlden och systemvärlden . ANT hjälper här till att belysa processer för nätverksmobilisering och hur människor och materialiteter kan forma stabila och varaktiga nätverk . ANT bidrar även till att öka förståelsen för drivkrafter och barriärer i den lokala risk- och sårbarhetsgruppens arbeten. Teorin om livsvärlden och systemvärlden hjälper till att öka insikten om medborgares och myndigheters världar och deras problem att förstå varandra och verka ihop. Habermas använder i sin teori begreppet livsvärlden som formar våra personliga identiteter, sociala relationer med vänner, familjer och andra. I den världen inryms också det som kallas kultur och upplevelser. I livsvärlden uppfattas verkligheten från den enskilda individens eller deltagarens synpunkt. Det som Habermas kallar för systemvärlden handlar om myndigheternas och ytterst statens byråkrati samt om marknaden. Marknaden använder pengar, och byråkratierna makt som medel för att styra människors beteenden. Livsvärlden och systemvärlden har olika organisationsformer, rationalitet och sätt att handla .

Department/s

 • Department of Human Geography
 • Division of Fire Safety Engineering
 • Division of Risk Management and Societal Safety
 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete

Publishing year

2010

Language

Swedish

Pages

79-92

Publication/Series

FRIVA - risk, sårbarhet och förmåga. Samverkan inom krishantering

Document type

Book chapter

Publisher

Lund University

Topic

 • Human Geography
 • Building Technologies

Keywords

 • aktör-nätverksteori ANT
 • lokal risk-och sårbarhetsanalys
 • civilt samhälle
 • Habermas
 • översvämning
 • stormen Gudrun
 • lokal risk
 • risk
 • vulnerability
 • village
 • risk analysis

Status

Published

Project

 • FRIVA

Research group

 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-633-7691-7