Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Human Geography

Hjalti Nielsen

Doktorand

Human Geography

Knowledge intensive business services in non-core areas : Preconditions and strategies for value creation and competitiveness

Författare

 • Hjalti Nielsen

Summary, in Swedish

Kunskapsintensiva företagstjänster (KIBS) har en nyckelroll i den ekonomiska utvecklingen. Deras konkurrenskraft och värdeskapande processer bygger på komplexa samarbetsrelationer med kunder och andra aktörer. Av den anledningen har forskningen konventionellt lyft fram att dessa företags konkurrenskraft är starkt beroende av geografisk närhet till stora klient- och arbetsmarknader liksom till avancerad kunskapsinfrastruktur. I avhandlingen ifrågasätts delvis detta konventionella antagande genom att undersöka hur KIBS-företag lyckas att utveckla konkurrenskraft trots att de är lokaliserade i små och relativt perifera platser genom användandet av moderna kommunikationstekniker.
I avhandlingen presenteras resultaten från djupgående kvalitativa fallstudier av KIBS inom två svenska perifera regioner. Fallstudierna huvudfokus är att undersöka hur dessa företag förmår att kompensera för brister i den lokala miljön, t.ex. frånvaron av lokala agglomerationsfördelar (inklusive avsaknaden av en stor och avancerad arbetsmarknad) i kombination med långa avstånd till samarbetspartner. Från ett teoretiskt perspektiv visar avhandlingen att det är nödvändigt att förstå betydelsen av att olika projektsteg i KIBS-företagens värdeskapande processer har skilda karaktär när det gäller interaktion vilket gör att behovet av geografisk närhet varierar i de olika stegen i processen. Studien visar att företagens aktiviteter i termer av projektsteg utgör en nyckel för att förstå när och hur företag måste dra nytta av de traditionella agglomerationsfördelarna i stora och avancerade regioner, eller åtminstone ha en fysisk interaktion med dessa, liksom när detta inte är nödvändigt.
Avhandlingen visar att lokala nackdelar och betydande avstånd till stora och avancerade regioner i praktiken är mindre begränsande för konkurrenskraften hos non-core KIBS än vad som tidigare indikerats av forskningen. Det finns en stark tidsdimension i utveckling där "lånade" agglomerationsfördelar (dvs att dra nytta av agglomerationsfördelar belägna utanför den egna regionen) är betydligt mer tillgängliga för perifert belägna KIBS än det tidigare varit genom IKT-utveckling och den ökade användningen och mognaden av Internet.
Relationsorienterade faktorer, såsom rykte och relationer på kundmarknader, är generellt viktiga för hur KIBS gör affärer. Avhandlingen visar dock tydligt hur den teknologiska förändringen har gjort det möjligt för företag att etablera dessa relationer genom tillfällig närhet och sedan upprätthålla och utveckla dessa via länkar över fysiska avstånd. Dessutom visar avhandlingen att KIBS-företagen i periferin har jämförelsevis lägre arbetskraftsomsättning och mer dedikerade anställda vilket inte bara bidrar till att utveckla den organisatoriska kompetensen förutsatt att de anställda kontinuerligt utvecklar sin kompetens. Detta stärker också långsiktiga relationer på kundmarknader, inklusive de som ligger långt ifrån hemmaregionen. Kombinationen av dessa fördelar motverkar eller kompenserar till stor del frånvaron av traditionella lokaliseringsfördelar för KIBS i perifera regioner.
Sammanfattningsvis visar avhandlingens fallföretag på olika mekanismer som bidrar till att perifert belägna KIBS förmår att kompensera för frånvaron av lokala agglomerationsfördelar och i slutändan också ha förmågan att konkurrera på samma marknader som liknande KIBS i storstadsområden. Även om avhandlingen bara studerar företag som överlever konkurrens och är framgångsrika och inte vilka KIBS företag som helst, ger avhandlingen nya perspektiv på företagstillväxt i avancerade sektorer belägna i perifera regioner, som är av intresse inte minst för en post-covid ekonomi.

Avdelning/ar

 • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Publiceringsår

2021-06-04

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Economic Geography

Nyckelord

 • KIBS
 • Tjänster
 • Icke-kärnområden
 • Perifera regioner
 • Agglomerationsfördelar
 • IKT-teknik
 • KIBS
 • Services
 • Non-core areas
 • Peripheral regions
 • Agglomeration advantages
 • ICT technologies

Status

Published

Handledare

 • Karl-Johan Lundquist
 • Jerker Moodysson
 • Martin Henning

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7895-878-8
 • ISBN: 978-91-7895-877-1

Försvarsdatum

4 juni 2021

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Online, Zoom link is available via expeditionen@keg.lu.se

Opponent

 • Patrik Ström (Associate professor)