Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsområden

Läs mer om institutionens olika forskningsområden

Ekonomisk geografi

Ekonomisk geografi är ett växande område inom ekonomisk vetenskap i vid bemärkelse. Tidigare ägnade den ekonomiska geografin stor uppmärksamhet åt den optimala lokaliseringen av industri, handel och service och orsaker till internationell handel. Lokaliseringsteorier och optimeringsmodeller dominerade under lång tid och förankrade ämnet i ”mainstream economics”. Denna inriktning finns i viss mån kvar, men ämnet domineras numera helt av frågor som gäller företagens innovationsförmåga och tillväxt i olika ekonomiska miljöer, betydelsen av ekonomiska externaliteter, regioners tillväxt och tillbakagång och de ekonomiska systemens omvandling över tid (regionalt, nationellt och globalt). Ämnet har förflyttat sig från ”mainstream economics” till mer heterodoxa, institutionella och evolutionära ansatser. Ekonomisk geografi är ett innovativt ämne inom samhällsvetenskaperna, där det lämnar viktiga bidrag till debatten om innovationers betydelse, konkurrensförmåga och ekonomisk tillväxt, välfärdsutveckling och globalisering med speciellt fokus på städers och regioners framtider.

I Lund bedrivs forskning främst inom följande huvudområden. En inriktning behandlar regional ekonomisk omvandling ur ett långsiktigt evolutionärt perspektiv. Av intresse här är bland annat regioners förmåga till ekonomisk förnyelse, hur innovationer används inom ny och befintlig produktion och hur regionala ekonomiers framgång växlar över tid i samspel med andra regioners framgångar och bakslag. 

En annan inriktning fokuserar på komparativa internationella analyser av innovationer och betydelsen av regionala innovationssystem för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Ansatsen bygger på ett institutionellt perspektiv.

Ett tredje forskningsområde är inriktat på arbetsmarknadens dynamik med fokus på den kvalificerade arbetskraftens geografi. Forskningen inom ovanstående områdena bedrivs ofta i samarbete med innovations- och entreprenörsforskare, ekonomer och ekonomhistoriker, såväl lokalt som nationellt och internationellt.

Ett fjärde kompletterande område fokuserar regionalpolitik och regionala utvecklingsstrategier i olika typer av regioner, inklusive drivkrafter och barriärer för skilda typer av integrationsprocesser i gränsregioner.

Ett femte område utgörs av ekonomisk geografiska dimensioner på drivkrafter, hinder och mekanismer för hållbar tillväxt och samhällsutveckling och hur dessa verkar i olika geografiska kontexter och över tiden.

Stad Miljö Landskap

Forskargruppen för stad, miljö och landskap bedriver forskning och undervisning inom ett brett spektrum av samhällsfrågor med global räckvidd, främst inom fälten urbanisering, politisk ekologi och landskapsförändringar.

Gruppens medarbetare deltar i en rad olika forskningsprogram, varav flera i internationellt samarbete inom EU, i Asien och i Nordamerika. Vi är involverade i undervisning på alla nivåer i institutionens utbildning, och deltar även i fora utanför universitetet. Våra forskningsresultat publiceras både i inhemska publikationer och internationellt.

Gruppens forskningsområden hör sedan länge till de centrala inom institutionens verksamhet. Stadsgeografin fokuserar idag i första hand på grundläggande sociala förhållanden i staden och de problem de medför i form av gentrifiering, polarisering, segregering. Även frågor kring stadspolitik, tillgången till det urbana rummet och finanskrisens inverkan på den urbana scenen studeras.

Inom miljögeografin är det bl.a. kritiska frågor kring hållbarhet, politisk och ekologisk analys av ö-samhällen och kommersialiseringen av fritidsverksamheter som undersöks. Inom landskapsgeografin bedrivs både historiska och samtida studier. Som vetenskapligt begrepp sträcker sig landskapet förbi den fysiska miljön och analyserar frågor som rör förhållandet mellan natur och kultur, sociala aspekter på landskapets bruk och tillgänglighet samt frågor om makt och symbolik.

Forskargruppen har bl.a. anknytning till LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability) och NLRN (Nordic Landscape Research Network).

Utvecklingsgeografi

Frågor inom utvecklingsgeografin utgår från hur människor i det Globala Syd försörjer sig och hur förutsättningar för försörjning varierar inom och mellan länder och mellan olika grupper av individer. Forskningen vid institutionen har en tyngdpunkt på jordbruk - både på landsbygden och i städer - framförallt i Afrika och i Asien. All forskning som bedrivs bygger på tvärvetenskapliga samarbeten, både inom och utanför samhällsvetenskaperna och sker i samarbete med forskare i länder i det Globala Syd. Forskningen är både teoretiskt och empiriskt fokuserad och använder sig av olika metoder och tekniker för att förstå samhällsutvecklingen i dessa länder. Forskningen drar på både kvalitativa och kvantitativa metoder, kombinerat med fjärranalys.

Verksamheten består av ett antal olika projekt med varierande fokus. I nuläget finns ett antal större projekt som finansieras genom anslag från olika källor utanför universitetet. För närvarande leds forskningsprojekt från institutionen kring följande frågor:

  • Hur inkomster från jordbruket kombineras med försörjning från andra inkomstslag och hur detta kan kopplas till olika könsroller för män och kvinnor bland hushåll på landsbygden i Kenya, Ghana, Malawi och Zambia (se vidare på Afrints hemsida)
  • Urbant jordbruk i Afrikanska medelstora städer som en källa till försörjning och mat, men också potentiella miljöproblem kopplade till detta (Ghana och Kenya)
  • Vietnamesiska rissmåbrukares hushållsinkomster i en dynamisk och snabbt växande landsbygdsekonomi

Forskare inom gruppen deltar också i projekt som leds från andra institutioner:

  • Ohållbar jakt på gorillor och schimpanser, och människors försörjning i skogsområden i Nigeria och Kamerun
  • Användning av miljövänliga teknologier i rurala områden: fallet biokol (biochar) i Kenya.
  • Hållbar vattenresurshushållning som källa till fattigdomsminskning i Lake Chad området
  • Djurhållning i Phnom Pen, Kambodja
  • Konsekvenserna av AIDS-epidemin i Afrika, med ett särskilt fokus på Tanzania

Humanekologi

Sidansvarig:

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
samt humanekologiska avdelningen

Adress: Sölvegatan 10,
223 62 Lund
Telefon: 046-222 17 59

Samhällsvetenskapliga fakulteten