Nationella forskarkurser

Nationella forskarkurser i kulturgeografi

Nedan presenteras forskarkurser inom det nationella programmet.

Vad är det nationella forskarutbildningsprogrammet?

Det nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi och ekonomisk geografi etablerades 1997. Det syftar till att:

  • ge alla doktorander tillträde till forskarkurser på landets kulturgeografiska institutioner
  • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen utanför den egna institutionen
  • erbjuda kurser med föreläsningar av inbjudna experter från Sverige och utlandet
  • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta andra doktorander och forskare

Varje år erbjuds minst 3 kurser varav en del är regelbundet återkommande. Urvalet av forskarkurser sker i en styrgrupp som består av företrädare för respektive deltagande institution. Gruppen leds för närvarande (sedan 2017) av professor Tomas Germundsson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

Kurser som ingår i programmet omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och sammankomster sker vid två eller tre tillfällen för att begränsa resekostnaderna. De kostnader som uppstår för deltagande doktorand betalas av respektive doktorands institution som också ansvarar för poängsättningen inom forskarutbildningen.

I mån av plats är kurserna öppna även för forskarstuderande i andra discipliner, men då tillkommer kursavgifter (kontakta kursansvarig).

Följande institutioner medverkar i forskarutbildningsprogrammet:

Avdelning för geografi och turism, Karlstads universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet
Avdelningen för kulturgeografi, Göteborgs Universitet
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia, Umeå universitet
Institutionen för Urbana Studier, Malmö Högskola
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Kulturgeografiska institutionen, Örebro universitet

 

Nationella forskarkurser i kulturgeografi 2021

Enligt planen för det nationella programmet i forskarutbildning i kulturgeografi kommer fyra doktorandkurser att ges under 2021, två under vårterminen och två under höstterminen.

På grund av den pågående pandemin och den stora osäker som råder kring den framtida situationen och de restriktioner som kan bli aktuella, finns det dock risk för att kurserna inte kommer att kunna genomföras enligt plan.

Samtliga kursledningar planerar för att kurserna ska kunna genomföras enligt utarbetade kursplaner, dvs att verksamheten sker på plats. Om detta pga restriktioner visar sig omöjligt eller alltför komplicerat, är det upp till kursledningarna att bestämma om kurserna ska genomföras på distans eller om kursen skjuts upp till ett senare tillfälle.

Med dessa förbehåll planeras följande kurser för 2021:

Classics in spatial theory

January – May 2021. Karlstad University, Lund University.

Download course description

Contact and application (deadline 15 December 2020): Mekonnen Tesfahuney, Karlstad University, mekonnen [dot] tesfahuney [at] kau [dot] se

Landscape and history

May – September 2021. Uppsala University, Lund University.

Adaptive planning is in progress. Course plan will be uploaded soon.

Contact and application (deadline 1 February 2021): Tom Mels, Uppsala University, tom [dot] mels [at] kultgeog [dot] uu [dot] se

Time geography

August – September 2021. (Gothenburg University, Linköping University)

Download course description

Contact and application (deadline 15 April 2021): Eva Thulin, Gothenburg University, eva [dot] thulin [at] geography [dot] gu [dot] se

Future geographies

October – November 2021. Uppsala University, Lund University

Download course description

Contact and application (deadline 15 April 2021): Erik Jönsson, Uppsala University, erik [dot] jonsson [at] kultgeog [dot] uu [dot] se