Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Att laga revor i samhällsväven - om social utsatthet och sociala risker i den postindustriella staden

Author

 • Richard Ek
 • Manne Gerell
 • Nicklas Guldåker
 • Per Olof Hallin
 • Mikaela Herbert
 • Tuija Nieminen Kristofersson
 • Annika Nilsson
 • Mona Tykesson

Summary, in Swedish

Håller Sverige på att glida isär, fragmenteras eller är sprickorna i välfärden få och begränsade? Det är svårt

att bortse från att de senaste 30 årens utveckling har inneburit stora förändringar i den välfärdsstat som

utvecklades främst efter andra världskriget. I vissa avseenden har skyddsnäten blivit glesare. Utvecklingen

har varit särskilt markant efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Samtidigt har stora delar

av befolkningen fått en högre levnadsstandard och större valfrihet än tidigare. Att göra riskbedömningar

ingår numera i de flesta familjers vardagsliv, om det så gäller val av bostad, boendeort, yrkesval, mat, skola,

bank, lån, vårdcentral, försäkrings- eller elbolag för att bara nämna några av alla de valsituationer som

uppstått. Värre är det för de grupper som har mer utsatta livssituationer och inte kan eller har begränsade

möjligheter att välja. Dessa grupper finns både på landsbygden och i städerna. Strukturförändringar

inom näringsliv, utvecklingen i omvärlden och förändringar i den traditionella välfärdsstaten leder till

osäkerheter för många människor och deras livssituationer och framtidsutsikter. I många delar av Europa

återvänder en politiskt aggressiv nationalism som utnyttjar den oro som växt fram i eurokrisens spår. Om

sociala risker hittills främst handlat om social utsatthet för vissa individer, sociala grupper och bostadsområden

kommer framtiden kanske att innebära en breddad riskbild med ökad ekonomisk, politisk och

etnisk polarisering, men också ifrågasättande och angrepp på demokratiska institutioner. Att i förtid göra

relevanta bedömningar av sociala risker kan utifrån ett sådant perspektiv vara en god försäkring för att så

tidigt som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla den demokrati och de starka tillitsformer

som kännetecknat ett land som Sverige.Sociala risker i urbana områden blir allt mer uppmärksammade. Detta projekt har analyserat sociala risker och bakomliggande orsaker, utvecklat metoder för risk- och sårbarhetsanalys samt gett förslag på förebyggande åtgärder för att hantera sociala risker.

Department/s

 • Department of Service Management and Service Studies
 • Department of Human Geography

Publishing year

2014

Language

Swedish

Publication/Series

18

Document type

Book

Publisher

Malmö University Publications in Urban Studies

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Social risk
 • Malmö
 • Helsingborg
 • Landskrona
 • Postindustriella staden
 • bostadsområden
 • forskningscirkel
 • områdesbaserad analys
 • risk- och sårbarhetsanalys

Status

Published

Project

 • Social risks, civil society transformation and strategic risk management

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-87997-00-6