Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Utvecklad riskhantering för samhällsviktiga verksamheter avseende översvämningsrisker

Author

 • Nicklas Guldåker
 • Jonas Johansson
 • Björn Arvidsson
 • Linn Svegrup

Summary, in Swedish

Konsekvenser till följd av stora översvämningar och andra geografiskt utbredda händelser är ett återkommande fenomen världen över. Befolkningstäta områden med sammanflätade nätverk av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter tillhör de mest drabbade. De komplexa beroendena mellan olika former av samhällsviktiga verksamheter kan leda till kaskadeffekter, där
konsekvenserna utifrån exempelvis en översvämning kan sprida sig i flera led och ge lokala, regionala, nationella och till och med globala konsekvenser. För att kunna genomföra ett mer strukturerat och anpassat säkerhetsarbete inom området samhällsviktig verksamhet behöver olika verktyg och metoder kontinuerligt utvecklas. Detta uppdrag är relaterat till dessa utmaningar. Utifrån befintlig forskning samt lokala, regionala och internationella analyser och
policyarbeten, har en metodik för att kartlägga, analysera och visualisera direkta och indirekta konsekvenser vid störningar i samhällsviktig verksamhet utvecklats. Metoden har i huvudsak framställts utifrån ett översvämningsscenario med anknytning till översvämningsdirektivets arbetsprocess, men anses vara applicerbar även för andra typer av scenario och
krishanteringsorienterade arbetsprocesser. Ett ytterligare mål med projektet har varit att presentera ett underlag för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå som prioriteringsunderlag för förebyggande åtgärder. I uppdraget har detta mål i huvudsakligen utgått från ansatser och metoder från forsknings- och myndighetsbaserade arbeten. Några av studiens resultat visar på att vissa viktningsansatser fungerar, men endast i specifika sammanhang. Andra
visar på svårigheter med att ta fram generella förutsättningar för viktning/värdering av konsekvenser på samhällsnivå. Resultatet av detta uppdrag i form av föreliggande rapport ska förhoppningsvis bidra till en utvecklad risk- och kontinuitetshantering för samhällsviktiga verksamheter i översvämningsdrabbade områden för att kunna vidta hållbara och klimatanpassade åtgärder.

Department/s

 • Department of Human Geography
 • Division of Risk Management and Societal Safety

Publishing year

2019

Language

Swedish

Issue

MSB1352 - 03 2019

Document type

Report

Publisher

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Riskhantering
 • Samhällsviktig verksamhet
 • Geografiska informationssystem
 • Översvämningar
 • Översvämningsdirektivet
 • Kontinuitetshantering
 • Kaskadeffekter
 • Visualisering
 • Risk
 • Sårbarhet
 • Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
 • Metodutveckling
 • Riskförebyggande
 • Konsekvenser
 • Värdering

Status

Published

Project

 • Developed risk management and Critical Infrastructures

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7383-919-8