Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Social sårbarhet utifrån ett medborgarperspektiv.

Author

 • Tuija Nieminen Kristofersson
 • Nicklas Guldåker

Summary, in Swedish

När extraordinära händelser inträffar, handlar de

akuta insatserna för de drabbade om livräddning och

akutsjukvård. Annan praktisk hjälp t.ex. att åtgärda

vattenförsörjning och återställa infrastruktur ingår i

kommunernas och andra myndigheters insatser.

Sedan slutet av 1980-talet har även det psykologiska

och sociala stödet uppmärksammats. I samband med

s.k. Kistaolyckan 1988, då skolelever dog i en

bussolycka i Norge, blev det tydligt att de drabbades

behov av information, psykologiskt och socialt stöd

var stort. Efter Kistaolyckan har krisgrupper bildats i

kommunerna på rekommendation av socialstyrelsen i

form av POSOM-grupper (psykologiskt och socialt

omhändertagande).

Syftet med detta informationsblad är att förmedla

resultat från några undersökningar som tar upp

medborgarnas erfarenheter av hur de fått både

praktisk hjälp och psykologiskt stöd i samband med

extraordinära händelser. Medborgarnas kunskaper är

värdefulla och kan bidra till en bättre krishantering

och risk- och sårbarhetsanalys. Undersökningarna

berör händelser som stormen Gudrun 2005,

tsunamin 2004, branden i Göteborg 1998 och några

andra händelser.

Sårbarhet används ofta som en term i analyser av

tekniska system. Begreppet ”social sårbarhet”

beskriver hur grupper av människor på olika sätt

drabbas av extraordinära händelser. Med socialt

sårbara grupper avses av tradition en del äldre, vårdoch

omsorgstagare, barn och personer med nedsatt

funktionsförmåga. Det är grupper som till vardags

kan vara beroende av tillsyn, vård eller omsorg och

därför är i behov av stöd även i samband med

katastrofer. Dessutom kan det hända att grupper som

annars inte är sårbara blir det i samband med en

katastrof. I samband med en extraordinär händelse

drabbas ofta alla medborgare i ett område oavsett om

de är sårbara eller inte. I denna text används till stora

delar begreppet ”de drabbade” för att markera alla

berörda eftersom de intervjuade inte alltid kan räknas

bland socialt sårbara.

Department/s

 • Department of Human Geography
 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Lund University Centre for Risk Analysis and Management

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • sårbara grupper
 • POSOM
 • medborgare
 • krisgrupper
 • psykologiskt och socialt omhändertagande
 • kris
 • Social sårbarhet
 • kommuner

Status

Published

Project

 • FRIVA

Research group

 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete