Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer, Deputy Head of Department

Human Geography

Bostadsbränder i storstadsområden

Author

  • Nicklas Guldåker
  • Hallin Per-Olof
  • Jerry Nilsson
  • Mona Tykesson

Summary, in Swedish

Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

De forskningsfrågor som ska besvaras är:
• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?
• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?
• Varför finns det skillnader i brandförekomst inom och mellan de olika storstadsområdena?
• Hur bedrivs och utvärderas brandsäkerhetsarbete i de olika storstadsområdena?
• Hur bör brandsäkerhetsarbetet bedrivas och utvärderas i den socialt fragmenterade staden?

Bostadsbränderna per 1 000 invånare minskar överlag i hela Sverige mellan 2007-2015. Det gäller även i storstadsområdena där särskilt Malmö har en kraftig nedgång främst beroende på ett minskat antal anlagda bränder. Samtliga storstadsområden har tydliga rumsliga koncentrationer av bostadsbränder.

Department/s

  • Department of Human Geography

Publishing year

2018-03-11

Language

Swedish

Volume

MSB1171

Document type

Book

Publisher

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Topic

  • Human Geography

Status

Published

Project

  • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7383-799-6