The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Human Geography

Nicklas Guldåker

Senior Lecturer

Human Geography

Bostadsbränder i storstadsområden

Author

  • Nicklas Guldåker
  • Hallin Per-Olof
  • Jerry Nilsson
  • Mona Tykesson

Summary, in Swedish

Syftet med detta forskningsprojekt är att i samverkan med räddningstjänster, kommuner och andra berörda aktörer i storstadsområden, analysera bakomliggande bestämningsfaktorer till rumsliga, bebyggelse - och befolkningsmässiga skillnader i förekomsten av bostadsbränder. Projektet ska genom samproduktion med berörda aktörer utveckla förslag på hur brandsäkerhetsarbetet kan bedrivas och utvärderas i dagens socialt fragmenterade storstadsområden.

De forskningsfrågor som ska besvaras är:
• Hur ser utvecklingen ut avseende bostadsbränder i de olika storstadsområdena?
• Finns det olika typer och koncentrationer av bostadsbränder i de olika storstadsområdena? I så fall, hur ser dessa ut?
• Varför finns det skillnader i brandförekomst inom och mellan de olika storstadsområdena?
• Hur bedrivs och utvärderas brandsäkerhetsarbete i de olika storstadsområdena?
• Hur bör brandsäkerhetsarbetet bedrivas och utvärderas i den socialt fragmenterade staden?

Bostadsbränderna per 1 000 invånare minskar överlag i hela Sverige mellan 2007-2015. Det gäller även i storstadsområdena där särskilt Malmö har en kraftig nedgång främst beroende på ett minskat antal anlagda bränder. Samtliga storstadsområden har tydliga rumsliga koncentrationer av bostadsbränder.

Department/s

  • Department of Human Geography

Publishing year

2018-03-11

Language

Swedish

Volume

MSB1171

Document type

Book

Publisher

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Topic

  • Human Geography

Status

Published

Project

  • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-7383-799-6