Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Mona Tykesson Klubien

Mona Tykesson Klubien

Lecturer

Photo of Mona Tykesson Klubien

Kvalitetsgranskning av insatsrapportering av bostadsbränder - Storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm

Author

 • Mona Tykesson Klubien
 • Jerry Nilsson
 • Nicklas Guldåker
 • Per Olof Hallin

Summary, in Swedish

Följande rapport redovisar en studie inom forskningsprojektet Bostadsbränder i stor-stadsområden - rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden. Syftet med rapporten är att analysera i vad mån skillnaderna i statistiken gällande bostadsbränder i storstadsområdena Malmö, Göteborg, Södertörn och Stockholm kan förklaras av olikheter i hur inrapporteringen av bostadsbränder går till. Perioden som studeras är 2007-2013. Studien baseras på intervjuer med nyckelpersoner inom fyra räddningstjänstförbund, utdrag från MSB:s statistikdatabas IDA och förbundens lokala datorstöd. Resultaten visar att skillnaderna i förekomsten av bostadsbränder till viss del kan förklaras med olikheter och kvalitetsproblem relaterat till hur förbunden samlar in och sammanställer insatsdata. Omfattningen är svår att kvantifiera men studien visar att det sannolikt finns problem med tillförlitligheten i samtliga förbund. Mest påtag-liga verkar kvalitetsbristerna vara inom Storstockholm brandförsvar och inom Söder-törns brandförsvarsförbund. Problemen utgörs dels av att brandrelaterade olyckor kategoriseras olika mellan förbunden och i förhållande till MSB:s riktlinjer, att skadeplatser inte är korrekta, att rapporter inte fylls i fullständigt och att det i vissa fall förekommer bortfall.
Orsakerna är flera; outvecklade rutiner, brist på återkoppling, upplevd tidsbrist inom förbundet och otydliga riktlinjer vad gäller definitioner på nationell nivå. Det finns dock tecken på förbättring vad gäller kultur och systematik som är viktig inför lanseringen av den nya insatsrapporten 2016. Författarna drar slutsatsen att problemen med datamaterialet inte är så omfattande eller allvarliga att det inte kan ge tillförlitliga analysresultat av bakomliggande orsaker till bostadsbränder. Materialet kommer därför att användas i vidare studier.

Department/s

 • Department of Human Geography

Publishing year

2018

Language

Swedish

Publication/Series

BOSTADSBRÄNDER I STORSTADSOMRÅDEN

Issue

1

Document type

Report

Publisher

Department of Human Geography, Lund University

Topic

 • Human Geography

Keywords

 • Brand
 • bostad
 • bostadsbrand
 • kvalitet
 • statistik
 • data
 • Malmö
 • Göteborg
 • Södertörn
 • Stockholm
 • Räddningstjänst
 • orsaker
 • MSB

Status

Published

Project

 • Residential fires in metropolitan areas - spatial differences and fire safety work in the socially fragmented city

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 978-91-7895-164-2